ثبت و پلاک اشخاص حقوقی


  • {{value}}
01- نوع فرم را انتخاب کنید.
02- نام ثبتی مجموعه را بنویسید. 02- نام ثبتی مجموعه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
03- شناسه ملی / شناسه صنفی / شماره پروانه مجموعه را بنویسید. 03- شناسه ملی / شناسه صنفی / شماره پروانه مجموعه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
04- سال تاسیس مجموعه را انتخاب کنید.
05- سال شروع فعالیت مجموعه را انتخاب کنید.
06- موضوع فعالیت را بنویسید. 06- موضوع فعالیت را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
07- مجوزها و تاییدیه ها را انتخاب کنید.

در صورتی که بیش از یک مجوز و تاییدیه دارید، همه آنها را در یک پوشه قرار دهید و سپس rar نمایید.

08- ناوگان پروازی را بنویسید. 08- ناوگان پروازی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

تعداد و نوع ناوگان خود را به صورت کامل بنویسید.

09- آدرس پستی مجموعه را بنویسید. 09- آدرس پستی مجموعه را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
10- شماره تلفن ثابت را بنویسید. 10- شماره تلفن ثابت را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
11- شماره فکس را بنویسید. 11- شماره فکس را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
12- شماره تلفن 24*7 را بنویسید. 12- شماره تلفن 24*7 را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
13- وبسایت را بنویسید. 13- وبسایت را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
15- شرکت سازنده پهپاد را انتخاب کنید.
16- مدل پهپاد را انتخاب کنید.
17- بارگذاری تصویر رنگی پهپاد را انتخاب کنید.
18- آیا پهپاد دوربین دارد؟ را انتخاب کنید.
19- شماره سریال پهپاد را بنویسید. 19- شماره سریال پهپاد را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

در صورتی که پرنده مونتاژ شده باشد، شماره سریال اتوپایلوت ثبت شود.
جهت راهنمایی برای پیدا کردن شماره سریال پهپاد خود می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
https://store.pahpadha.com/help/drones-serial-number

20- عکس پهپاد به نحوی که شماره سریال آن مشخص باشد را انتخاب کنید.
21- رنگ پهپاد را انتخاب کنید.
22- وزن پهپاد را بنویسید. 22- وزن پهپاد را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
23- بارگذاری تصویر رنگی عکس پرسنلی را انتخاب کنید.
24- بارگذاری تصویر رنگی روی کارت ملی را انتخاب کنید.
25- بارگذاری تصویر رنگی پشت کارت ملی را انتخاب کنید.
26- بارگذاری تصویر رنگی صفحه نخست شناسنامه را انتخاب کنید.
27- بارگذاری تصویر رنگی صفحه همسر و فرزندان شناسنامه را انتخاب کنید.
28- بارگذاری تصویر رنگی صفحه توضیحات شناسنامه را انتخاب کنید.
29- بارگذاری تصویر رنگی گواهی عدم سوء پیشینه را انتخاب کنید.
30- میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
31- بارگذاری تصویر گواهینامه ها، تاییدیه ها، تقدیرنامه ها و مدارک مرتبط را انتخاب کنید.

در صورتی که بیش از یک مورد می باشد می توانید همه را در یک پوشه قرار داده و سپس rar نمایید.

32- بارگذاری تصویر نمای بالای پهپاد را انتخاب کنید.
33- بارگذاری تصویر نمای رو به روی پهپاد را انتخاب کنید.
34- بارگذاری تصویر شماره سریال پهپاد را انتخاب کنید.

در صورتی که پرنده مونتاژ شده باشد، شماره سریال اتوپایلوت ثبت شود.
جهت راهنمایی برای پیدا کردن شماره سریال پهپاد خود می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
https://store.pahpadha.com/help/drones-serial-number

35- بارگذاری تصویر شماره سریال رادیو کنترل را انتخاب کنید.

در صورتی که پرنده مونتاژ شده باشد، شماره سریال اتوپایلوت ثبت شود.
جهت راهنمایی برای پیدا کردن شماره سریال پهپاد خود می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
https://store.pahpadha.com/help/drones-serial-number

36- بارگذاری تصویر اسناد و مدارک خرید پهپاد را انتخاب کنید.

فاکتور، فیش پرداختی و یا مبایعه نامه

37- بارگذاری تصویر قبض برق یا تلفن محل سکونت را انتخاب کنید.
38- بارگذاری تصویر سند یا اجاره نامه محل سکونت را انتخاب کنید.
39- بارگذاری تصویر خلبان با پرنده و رادیو کنترل را انتخاب کنید.
40- بارگذاری امضا پیش نویس مقررات بهره برداری از وسایل پرنده بدون سرنشین نظامی را انتخاب کنید.

جهت دانلود فرم از لینک زیر استفاده نمایید و پس از چاپ صفحه نخست آن را امضا و بارگذاری نمایید.
https://www.pahpadha.com/cad-9002/


کمی صبر کنید...